Soliści
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst
ARKADIUSZ JAKUS
kategoria:
Basy
Solista - adept.

Stu­dio­wał śpiew na Aka­de­mii Mu­zycz­nej im. G. i K. Ba­ce­wi­czów w Łodzi. Studia licencjackie ukończył w klasie prof. Włodzimierza Zalewskiego, a magisterskie w kla­sie prof. Zie­mo­wi­ta Wojt­cza­ka. 

Otrzy­mał na­gro­dę dla naj­lep­sze­go basa na IV Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie im. Adama Di­du­ra. Jest fi­na­li­stą mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów wo­kal­nych ta­kich jak Ars et Glo­ria w Ka­to­wi­cach czy Kon­kur­su im. Jana Kie­pu­ry w Busku - Zdro­ju.

Dwu­krot­ny sty­pen­dy­sta Eli­sa­beth Lu­xton Me­mo­rial Scho­lar­ship dzię­ki któ­re­mu do­sko­na­lił swój warsz­tat w Ber­lin Opera Aca­de­my. Brał udział w kur­sach mi­strzow­skich m.​in. KS An­drze­ja Sa­ciu­ka, Ser­geya Le­ifer­ku­sa, Roberty Alexander.


fot. Joanna Miklaszewska
Do góry

Przejdź na stronę: EdukacjaPrzejdź na stronę: Wirtualny spacer po Teatrze WielkimPrzejdź na stronę: Galeria plakatuPrzejdź na stronę: Galeria plakatu

design by fast4net